رئیس دفتر

واژه تعریف اصلی
رئیس دفتر
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی         

عنوان شغل : رئیس دفتر

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام وظایف زیر برای یکی از مقامات (معاونین رییس جمهور، معاونین قوه قضاییه، رییس کل دیوان محاسبات، وزرا، استانداران، سفرا، معاونین وزراء و مقامات همتراز) رؤسای دانشگاه‌‌ها و همچنین رؤسای سازمان‌های دولتی که به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه می‌نمایند و سازمان هایی که در تمام استان‌‌ها شعبه دارند می‌باشند (رؤسای دفاتر سازمان هایی که در بعضی از استان‌‌ها شعبه دارند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در شمول این شغل قرار می‌گیرند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- تنظیم برنامه ملاقات مقام داخلی و خارجی

- گزارش مطالب مهم روزانه

- ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و ادارات تابعه

- راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست‌های متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.

- تهیه پیش نویس نامه‌های ارجاعی

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات:گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی ‌‌گرایش‌ها، ،MBA مالی، مدیریت پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)، مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه، مدیریت استراتژیک، الهیات، علوم سیاسی، معارف اسلامی، حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی

۲- مهارت: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف و مسئولیت‌‌ها و خصوصیات رفتاری رؤسای دفاتر، سیستم‌های دبیرخانه و بایگانی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی