بخشدار

واژه تعریف اصلی
بخشدار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: بخشدار

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن در حوزه مأموریت خود عهده‌دار برقراری و حفظ نظم و امنیت، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات موجود (در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و انجام اقدامات لازم به منظور بهره‌برداری از فرصت‌ها و برطرف ساختن تهدیدات در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای می‌باشند.