بازرس

واژه تعریف اصلی
بازرس
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : بازرس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها با تحت نظارت مقام مافوق عهده دار امر بازرسی در یکی از زمینه‌های اداری و مالی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- انجام مأموریت‌های لازم در مرکز و شهرستان‌‌ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداری و مالی و رفع نواقص کار و راهنمایی اولیای مؤسسات و سازمان‌های مربوط جهت پیشرفت کار

- رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده

- رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها

- هماهنگ نمودن فعالیت‌های واحد تحت سرپرستی با خط مشی تعیین شده

- نظارت بر کار بازرسان تحت سرپرستی

- تشخیص تخلفات مأمورین مسئول

- تنظیم برنامه‌های مختلف بازرسی

- انجام بازرسی‌های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت و اجرای برنامه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و یا مالی وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی

- تهیه گزارشات لازم و تقدیم آن به مقام مافوق

- شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم ،MBA سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت(مالی)، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حسابداری،حسابرسی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم و بهره وری و مدیریت سیستم ها.

۲- مهارت: داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: قوانین و مقررات بازرسی کشور، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی