مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

در این بخش، مجموعه‌ای کامل از مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه می‌شود. در این بخش، مقررات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل در ایران و همچنین بخشنامه‌های مربوط به شرح مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی آورده شده است.