مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

در این بخش، مجموعه‌ای کامل از مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه می‌شود. در این بخش، مقررات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل در ایران و همچنین بخشنامه‌های مربوط به شرح مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی آورده شده است.

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (نامه شماره ۱۳۷۳۰۹ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۵۶۳/۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده …

شغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه »

شناسنامه شغلی مشاغل دستگاه‌های اجرایی به همراه راهنمای تنظیم

شناسنامه شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی به همراه راهنمای تنظیم

شناسنامه شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی چیست؟ به همراه راهنمای تنظیم ویرایش بهار ۱۳۹۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مقدمه مشاغل، شاکله اصلی هر سازمان و مهمترین ابزار تحقق اهداف و مأموریت‌های آن به شمار می‌روند. در واقع اهداف و راهبردهای کلان هر سازمان -به منزله فلسفه وجودی آن- از طریق فعالیت‌های جاری و در قالب …

شناسنامه شغل مشاغل دستگاه‌های اجرایی به همراه راهنمای تنظیم ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۳۹۰۱/۶۰ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف‌های «۱» الی «۵» را در ستاد وزارتخانه با عنایت …

مشاغل اختصاصی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت

شغل اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۳۲۴ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به تعریف، نمونه …

شغل اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی وزارت دادگستری

شغل اختصاصی وزارت دادگستری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ بنا به پیشناهد آن وزارت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور قضایی و حقوقی را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز …

شغل اختصاصی وزارت دادگستری ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور

شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۶۶۸ ورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ آن معاونت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس راهبری امور اداری و استخدامی کشور را با …

شغل اختصاصی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران

شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۰۱۲ مورخ ۷/۹/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور فنی فناوری اطلاعات را با توجه به تعریف، نمونه …

شغل اختصاصی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور

شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۲۴۰۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس راهبری برنامه و بودجه کشور را با توجه به …

شغل اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری ایران

شغل اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری ایران شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۲۶۵۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور بهره‌وری را با توجه به تعریف، نمونه وظایف و …

شغل اختصاصی سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۱۰۰۲۷۸۶ مورخ ۲/۴/۱۳۹۹ آن سازمان و سایر مکاتبات مرتبط و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس امور اموال تملیکی را …

شغل اختصاصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی (نامه شماره ۹۶۴۱۶۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۰۵۸/ص/۹۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های «۱» و «۳» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل …

مشاغل اختصاصی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون)

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی (بخشنامه شماره ۲۴۴۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ آن شورا و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل بانکدار، کارشناس امور …

مشاغل اختصاصی بانک‌های دولتی (ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون) ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه

مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (نامه شماره ۳۷۷۳۸۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۷/۵۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ آن شرکت و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل …

مشاغل اختصاصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

مشاغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (نامه شماره ۳۰۹۶۷۳ مورخ ۹/۶/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۷۷۸/۲۷/۹۷/۳۷۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف های ۱ و ۲ بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شغل کارشناس …

مشاغل اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه »

مشاغل شغل اختصاصی بیمه وزارت سازمان بنیاد شرکت مرکز

مشاغل اختصاصی سازمان ملی استاندارد ایران

مشاغل تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران (نامه شماره ۶۳۲۶۵۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۳۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ آن سازمان و به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های «۱» و «۲» بند «ب» بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری …

مشاغل اختصاصی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه »