پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران نیازمند ایجاد پست همتراز نیست

جبران مابه‌التفاوت تنزل پست ایثارگران ملازمه‌ای با ایجاد پست همتراز ندارد (دادنامه شماره 993 مورخ 26/11/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده :هـ ع؍ 9801077

شماره دادنامه : 9809970906010993

تاریخ : 26/11/98

* شاکی :آقای محمدرضا زینل بیک

*طرف شکایت :1- سازمان اداری و استخدامی کشور؛ 2- استانداری قم

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال نامه‌ی شماره 1275875 مورخ 24؍4؍1396 و ابطال نامه‌ی شماره 1320671 مورخ 16؍5؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

*رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت و رئیس امور ساختارهای سازمانیِ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای مفادّ تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم، دو نامه با مضمون عدم تکلیف برای ایجاد پست همتراز و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تنزل پست سازمانی صادر کرده اند که شاکی به هر دو نامه اعتراض دارد که متن آن به شرح زیر است:

*متن مقرره مورد شکایت :

الف) نامه‌ شماره 1275875 مورخ 24؍4؍1396

خواهر ارجمند سرکار خانم فرامرزیان مدیرکل محترم دفتر تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه های شماره های31893 مورخ 30؍2؍1396 ، 34359 مورخ 3؍3؍1396 ، 38543 و 38542 مورخ 10؍3؍1396 ، 42649 مورخ 21؍3؍1396 ، 46874 و 46864 مورخ 28؍3؍1396 ، 51251 و 50889 مورخ 4؍4؍1396 ، 54455 و 54460 و 54476 مورخ 12؍4؍1396 آن دفتر در خصوص ایجاد پست همطراز به استناد ” تبصره 2 بند(ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه” به استحضار می رساند: در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر این که «والدین، همسران، فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.»، با عنایت به نظر کمیته حقوقی این سازمان ، ایجاد پست سازمانی همطراز تکلیف نشده است بلکه به برخورداری از حقوق و مزایای همان پست اشاره شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید از هرگونه مکاتبه در خصوص ایجاد پست همطراز به استناد این ماده خودداری گردد و در صورت ابهام در خصوص نحوه پرداخت این قبیل موارد ، با امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت این سازمان مکاتبه نمایند. علی رضا شاهپری–رئیس امور ساختارهای سازمانی

ب) نامه‌ی شماره 1320671 مورخ 16؍5؍1396

برادر ارجمند جناب آقای خلیلی مدیر کل محترم توسعه منابع انسانی–وزارت کشور

با سلام و احترام ؛بازگشت به نامه شماره 72538 مورخ 9؍5؍1396 در خصوص مفاد تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد :طبق مفاد تبصره قانونی مذکور ،مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر ، مشروط به عدم محکومیت آن ها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست ، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد شده ، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی ( بعد از تنزل پست ) ، ما به التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه ای ، مستنداً به مفاد تبصره فوق ، در حکم کارگزینی وی درج نماید.اضافه می نماید ؛ صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرجدر تبصره یاد شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجام شده باشد ، مشمول بهره مندی از مزایای مربوط می باشد.همت علی شاهنظری–رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی که ایثارگر و کارمند رسمی استانداری استان قم بوده اعلام کرده به استناد نامه‌ی شماره 1275875 مورخ 24؍4؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزّل پست سازمانی را در ردیف جداگانه‌ای در حکم کارگزینی درج نمایند و همچنین به استناد نامه‌ی شماره 1320671 مورخ 16؍5؍1396 آن سازمان، وزارت کشور از ایجاد پست همتراز برای مشمولین (ایثارگران) منع شده است؛ درصورتی‌که برخورداری از حقوق و مزایای پست قبل، تنها در صورت ایجاد پست همتراز امکان‌پذیر خواهد بود. لذا در همین راستا، اضافه‌کاری فوق‌العاده‌ی مدیریت، در حکم جدید حذف شده و این، مغایر با تبصره (2) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه می‌باشد. مکلف‌نمودن دستگاه‌ها به عدم ایجاد پست همتراز توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با قانون برنامه‌ی ششم توسعه، منافات دارد؛ چراکه موجب محروم‌نمودن ایثارگران از بخشی از مزایای پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه‌ شماره 257502 مورخ 14؍5؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قبلاً طی دادنامه شماره 65 مورخ 20؍1؍1398 به ابطال نامه‌ی شماره 1320671 مورخ 16؍5؍1396 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور حکم کرده است و لذا تقاضای اعمال ماده (85) می‌شود.

*پرونده در جلسه مورخ 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق نظر درخواست ابطال نامه شماره 1320671 مورخ 16؍5؍96سازمان اداری و استخدامی کشور را به جهت رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره 65 مورخ 20؍1؍98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آن مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و نامه‌ی شماره 1275875 مورخ 24؍4؍1396سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانست ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است : والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. اولاً در صورت تنزل پست ایثارگران ، دستگاه ذیربط صرفاً تکلیف به عدم کاهش حقوق و مزایای و برخوردار نمودن ایثارگر تنزل مقام یافته از « از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی » دارد و الزامی برای ایجاد پست همطرازی وجود ندارد، ثانیاً “ایجاد پست همتراز” به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 برای جانبازان صرفاً در چارچوب شروط مقرر در قانون مذکور مجاز می باشد و شامل موارد مذکور در تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نمی گردد ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرت با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments