عدم ابطال معافیت ها و اولویت های پیش بینی شده در آگهی های استخدامی برای رزمندگان سرافراز (دادنامه شماره 95 مورخ 17/6/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال معافیت ها و اولویت های پیش بینی شده در آگهی های استخدامی برای رزمندگان سرافراز (دادنامه شماره 95 مورخ 17/6/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/95/84

موضوع: ابطال بعضی از مفاد دستورالعمل سازمان مدیریت ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 94 به شماره مجوز 13532 مورخ 7/2/1394

مهلت اعتراض: از 10 شهریور 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 17 شهریور 1395

دادنامه: 95

مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اداری، استخدامی

شـاکــی: آقای غلامرضا صارمی

طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

گردشکار

در دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرراتی به شرح ذیل آمده است: 1- معافیت شخص رزمنده با حداقل 6 ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم کسب 80 درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل، 2- معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه، 3- اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه 5 درصدی استخدامی که موارد فوق مغایر اصول 3، 19، 20 و 28 قانون اساسی و مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره 2 ماده 44 و ماده 60 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده واحده اضافه به حداکثر سن مصوب 22/2/72 مجلس شورای اسلامی است ، لذا ابطال آن با رعایت ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 

علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم در مورخ 7/2/95 به دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت مقرر از ناحیه مشتکی عنه لایحه دفاعیه واصل نشده است.

موضوع در جلسه مورخ 17/5/95 هیأتتخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اداری، استخدامی

در خصوص شکایت غلامرضا صارمی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته ابطال آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی شماره 81645- 1/5/94 که مبتنی است بر: 1- معافیت شخص رزمنده با حداقل 6 ماه حضور در جبهه از شرط حد نصاب لازم کسب 80 درصد آخرین نفر قبولی در رشته محل، 2- معافیت از حداکثر سن شخص رزمنده برای ورود به دستگاه از آنجائیکه مشتکی عنه در صدور آگهی استخدامی فوق مفاد ماده واحده قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را رعایت نموده است لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و هیات تخصصی اداری و استخدامی به اتفاق آراء رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در راستای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.