آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ هيات وزيران و اصلاحات آن (شماره ۰۰۴۷۴۶/ ت ۲۶۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ هيات وزيران و اصلاحات آن (شماره ۰۰۴۷۴۶/ ت ۲۶۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۸)

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۷۰۴/د مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۷ سازمان امور اداري و استخدامي كشور، آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا مصوب ۷/۱۰/۶۷ مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام جانبازان و اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا مصوب جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱: سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايت اولويت‌هاي مندرج در متن ماده واحده و تبصره‌هاي يك و پنج آن براساس مجوزهاي صادره نسبت به معرفي افراد واجد شرايط به دستگاه‌هاي مشمول تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و يا ماده ۶ قانون نحوه تعديل نيروي انساني اقدام خواهد نمود.

ماده ۲- ساير دستگاه‌هاي مذكور در ماده واحده كه مشمول ماده يك نمي‌شوند و براي استخدام آنها نيازي به مجوز هيات محترم وزيران نمي‌باشد، براي تامين نيروي انساني مورد نياز مكلفند كه نيازهاي استخدامي خود را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام نمايند تا سازمان مذكور نسبت به معرفي افراد واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره ۱: دوره‌هاي آموزشي بلندمدت با ارزش استخدامي معادل مدارج تحصيلي كه منجر به استخدام مي‌شود نيز مشمول موارد فوق مي‌گردند.

تبصره ۲: دستگاه‌هاي مذكور در موارد بالا مكلفند حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اعلام نتايج مربوط به مراحل استخدام و گزينش نيروهاي مشمول ماده واحده به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايند.

ماده ۳: دستگاه‌هاي مذكور در موارد بالا در صورت عدم وجود افراد واجدالشرايط در بانك اطلاعات سازمان مذكور و يا عدم جذب افراد معرفي شده با ذكر دلايل و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توانند راساً نسبت به انتشار آگهي جهت استخدام افراد واجدالشرايط اقدام نمايند.

ماده ۴: پرداخت هر گونه وجهي تحت عنوان حقوق و مزايا و يا عناوين ديگر توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده واحده به كاركنان جديدالاستخدام موكول به رعايت مواد يك و دو آيين‌نامه مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين امر به عهده ذيحسابي‌ها و يا مسؤولين امور مالي در دستگاه‌هاي فوق بوده و از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه كليه دستگاه‌ها مكلف به رعايت آن هستند.

ماده ۵: دبيرخانه كميسيون مذكور در تبصره ۲ ماده واحده به منظور صدور گواهي تاييد خدمت داوطلبانه در جبهه كه از طريق ارگان‌هاي مختلف باستثناي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي اعزام شده‌اند در وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي‌گردد.

ماده ۶: به منظور حسن اجراي اين قانون كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده واحده همكاري‌هاي لازم را با سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهند نمود.

ماده ۷: رسيدگي به شكايات و اعتراضات استخدامي افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده الحاق يك تبصره به قانون مذكور مصوب ۱۳۶۸، همچنين توزيع عادلانه افراد موضوع قوانين فوق‌الذكر در دستگاه‌هاي اجرايي به «كميته هماهنگي منطقه‌اي اشتغال» (موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۷۴۰/ ت ۳۷هـ – ۲۳/۲/۱۳۷۱) با حضور نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور و حسب مورد نماينده دستگاه‌ يا نهاد ذيربط محول مي‌شود.

ماده ۸: دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ خواهد شد. از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، كليه مصوبات و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

ماده ۹: كليه كارگاه‌هاي مشمول ماده واحده قانوني «الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳/۲/۱۳۶۸» كه در مواد بعدي اختصاراً ماده واحده قانون ناميده مي‌شود مكلفند نيازهاي استخدامي براي تامين نيروي انساني (مشمول قانون كار) مورد نياز خود را به مراكز كاريابي و خدمات اشتغال تهران، ادارات كل كار و امور اجتماعي در مراكز استان‌ها و ادارات كار و خدمات اشتغال در شهرستان‌ها كه در اين تصويب‌نامه مراكز كاريابي و خدمات اشتغال ناميده مي‌شوند اعلام تا مراكز مذكور نسبت به معرفي افراد واجد شرايط اقدام نمايد.

ماده ۱۰- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با بهره‌گيري از اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي ايثارگران مستقر در سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همچنين با توجه به فهرست اسامي ايثارگراني كه از آن وزارت تقاضاي كار نموده‌اند از طريق مراكز كاريابي و اشتغال نسبت به معرفي افراد به كارگاه‌هاي مشمول ماده واحده قانون مذكور در ماده 9 اقدام نمايد.

تبصره: سازمان امور اداري و استخدامي كشور فهرست اسامي مشمولان قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا و … مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷ را كه در بانك اطلاعاتي آن سازمان موجود مي‌باشد در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد داد و وزارت مذكور در صورت اشتغال افراد، مراتب را به سازمان مزبور اعلام مي‌نمايد تا اسامي آنان از بانك اطلاعاتي حذف گردد.

ماده ۱۱: كارگاه‌هاي مشمول ماده واحده قانون مذكور در ماده (۹) مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نتايج مربوط به بكارگيري افراد معرفي شده را به مراكز كاريابي و خدمات اشتغال اعلام نمايند.

ماده ۱۲: در صورت عدم وجود افراد واجد شرايط و يا عدم امكان جذب افراد معرفي شده از سوي مراكز كاريابي و خدمات اشتغال كارگاه‌هاي مشمول ماده واحده قانون مذكور در ماده (۹) مي‌توانند با تاييد مراكز كاريابي و خدمات اشتغال رأساً نسبت به اشتغال به كار افراد موردنياز خود اقدام نمايند.

ماده ۱۳: در جهت اجراي صحيح مفاد ماده واحده قانون مذكور در ماده (۹) شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور مكلفند قبل از برقراري رابطه بيمه و شمول قانون تامين اجتماعي به افرادي كه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مشمول اين تصويب‌نامه اشتغال به كار مي‌يابند، تاييديه صادر شده از سوي مراكز كاريابي و خدمات اشتغال را در مورد رعايت ماده (۱۲) فوق به ضميمه ساير مدارك از كارفرما مطالبه نمايند و در صورت عدم ارايه تاييديه مذكور، از اقدام در خصوص تحت پوشش قرار دادن فرد اشتغال يافته خودداري كنند.

ماده ۱۴: وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداقل بيست درصد از ظرفيت مراكز آموزش فني و حرفه‌اي را به منظور آموزش متقاضيان مشمول قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا … مصوب ۷/۱۰/۱۳۶۷ اختصاص دهد تا افراد پس از طي دوره آموزشي جذب مشاغل مربوط گردند.

تبصره: معرفي افراد به مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي توسط مراكز كاريابي و خدمات اشتغال صورت خواهد گرفت و در صورتي كه تعداد افراد داوطلب واجد شرايط كمتر از ظرفيت مراكز آموزشي مذكور باشد، مراكز آموزشي ظرفيت خود را به طريق معمول از بين ساير متقاضيان تامين نخواهند نمود.

ماده ۱۵: به منظور ايجاد هماهنگي در امر اجراي ماده واحده قانون مذكور در ماده (۹) در دستگاه‌هاي مشمول قانون كار، در هر استان كميته اشتغال ايثارگران متشكل از نمايندگان استانداري، اداره كل كار و امور اجتماعي، اداره كل صنايع، سازمان جهاد سازندگي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي،‌ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در محل استانداري تشكيل مي‌گردد.

ماده ۱۶: دستورالعمل اجرايي مواد الحاقي فوق با درنظر گرفتن دستورالعملي كه قبلاً‌ توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ شده است (بخشنامه شماره ۲۹۹۹/ق مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۸ سازمان امور اداري و استخدامي كشور) توسط وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.