قانون شمول قوانيني كه در مورد شهدا و خانواده معظم ايشان وضع گرديده يا مي‌گردد به اسراء و مفقود‌الاثرها و خانواده‌ ايشان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۹

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه در مورد شهداء و خانواده معظم ايشان وضع گرديده، به اسراء (تا زماني كه اسير باشند) و مفقودالاثرها و خانواده‌هاي آنان شمول خواهند داشت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن