مجموعه پرسش وپاسخ در خصوص آئين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه (بخشنامه شماره ۱۴۳۶۰۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۸/۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

الف) دايره شمول

سوال ۱- كدام دستگاهها مشمول مصوبه فوق الذكر مي باشند؟

پاسخ- كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول مصوبه فوق مي باشند.

سوال ۲- آيا دانشجويان ومشمولين مصوبه در زمان تحصيل نيز مي توانند ازبرخي مزاياي مصوبه بهره مند شوند؟

پاسخ- بهره مندي از مزاياي مصوبه منوط به استخدام نخبگان دردستگاههاي اجرايي است. به همين منظور تسهيلات لازم براي استخدام ايشان انديشيده شده است ضمنا شرط شمول در اين مصوبه داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مي باشد.

سوال ۳- تشخيص مصاديق آئين نامه ومشمولين آن برعهده كيست ؟

پاسخ- برگزيدگان آزمون هاي سراسري وآزمون استخدام ادواري موضوع بندهاي (الف)، (هـ)، (و) ماده ۲ آئين نامه از سوي سازمان سنجش كشور برگزيدگان دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتر موضوع بند (د) ماده فوق ازسوي دانشگاه محل تحصيل و باتائيد وزارت علوم تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان وآموزشي پزشكي حسب مورد برگزيدگان جشنواره خوارزمي والمپيادهاي دانشجويي ازسوي وزارت علوم تحقيقات وفناوري برگزيدگان جشنواره رازي از سوي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مخترعين ومكتشفين ازسوي وزارت صنايع ومعادن وبرگزيدگان المپيادهاي دانش آموزي از سوي وزارت آموزش وپرورش درقالب تائيديه اي مشتمل بردرج مفاد مويد عوامل مذكور در اين بندها همچون رتبه تعداد شركت كنندگان سال كسب رتبه و با استعلام دستگاه مربوطه به آن دستگاه معرفي مي شوند.

دستگاهها موظفند پس از تطبيق كامل تائيديه فرد با مصاديق ذكر شده درماده ۲ آئين نامه نسبت به ساير مراحل مربوطه اقدام نمايند0

سوال ۴- مصاديق ماده ۲ آئين نامه از چه سالي در دايره شمول مصوبه قرار ميگيرند؟

پاسخ – كليه افرادي كه واجد يكي ازويژگي هاي مندرج دربندهاي ماده فوق بوده واز تاريخ اجراي آئين نامه (۲۴/۲/۸۴) به استخدام دستگاههاي اجرايي درآيند دردايره شمول آن قرارگرفته ميتوانند ازمزاياي آن بهره مند گردند.

سوال ۵- آيا فارغ التحصيلان دانشگاههاي غير دولتي مانند دانشگاه آزاد اسلامي پيام نور غيرانتفاعي و.. دردايره شمول آئين نامه قرار ميگيرند؟

پاسخ – درارتباط با بندهاي (د) و (هـ) فارغ التحصيلان دانشگاههاي غير دولتي تنها درصورتي دردايره شمول آئين نامه قرار ميگيرند كه از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور رقابت نموده و موفق به قبولي در دانشگاه شده باشند. ليكن اين افراد درصورت داشتن ويژگي هاي بندهاي  الف و ب و ج و ماده ۲ مشمول آئين نامه بوده ميتوانند از مزاياي آن بهره مند گردند.

سوال ۶- درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان در آزمون سراسري كارشناسي ارشد كمتر يا بيشتر از ۵۰ نفر باشد ملاك انتخاب نخبه چه خواهد بود؟

پاسخ- درصورتيكه پذيرفته شدگان در اين آزمون كمتر از ۵۰ نفر باشند به ازاي ۲۰ نفر پذيرفته شده نفر اول به ازاي ۲۱ تا ۴۹ نفر پذيرفته شده دونفر اول وبه ازاي ۵۰ پذيرفته شده نيز سه نفر اول برگزيده خواهند شد. در صورتي كه پذيرفته شدگان نيز بيشتر از ۵۰ نفر باشند به ازاي هر ۵۰ نفر پذيرفته شده سه نفر به روش فوق انتخاب خواهند شد.

سوال ۷- آزمون فوق ليسانس درگرايشهاي مختلف انجام ميشود بدين ترتيب تعداد پذيرفته شدگان در هر گرايش ملاك عمل قرار ميگيردياپذيرفته شدگان دررشته موردنظر؟

پاسخ- تعريف گرايش ورشته وتعيين تكليف در اين خصوص برعهده سازمان سنجش است درصورتي كه شركت كنندگان درآزمون فوق درگرايشهاي مختلف رقابت مي كنند پذيرفته شدگان درهريك از اين گرايش ها ملاك عمل قرار خواهند گرفت.

سوال ۸- رتبه هاي اول دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد وبالاتر درهردانشگاه چگونه شناسايي ومقصود از ورودي مشترك در اين خصوص چيست ؟

پاسخ- مقصود از ورودي مشترك درهررشته تحصيلي كه درآزمون كارشناسي ارشد به طور مجزا داوطلبين براي قبولي درآن رقابت مي كنند عبارت است از كليه كساني كه در يك سال درهر رشته تحصيلي پذيرفته ميشوند. لذا در هر دانشگاه به تعداد رشته هاي تحصيلي كه دانشجويان درمقطع فوق ليسانس و يا دكترا درآنها تحصيل مي كنند در پايان دوره فارغ التحصيل نفرات اول وجود خواهد داشت.

سوال ۹- آيا درمحاسبه رتبه هاي برتر كنكور كارشناسي وآزمون استخدام ادواري سهميه هاي مربوطه نيز محاسبه ميگردد؟

پاسخ- آنچه درمحاسبه رتبه هاي فوق توسط سازمان سنجش ملاك عمل قرارميگيردرتبه عملي فرد دركل كشور بدون درنظر گرفتن كليه سهميه هاي متعارف مي باشد.

سوال ۱۰- فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي كارشناسي ارشد ودكتراي پيوسته و… به چه صورتي در دايره شمول آئين نامه قرار ميگيرند؟

پاسخ – فارغ التحصيلان فوق كه داراي رتبه هاي مندرج در بند (هـ) ماده ۲ يا دیگر بندهاي اين ماده باشند در دايره شمول آئين نامه قرارگرفته وميتوانند از مزاياي آن بهره مند گردند.

سوال ۱۱- نخبه در صورت تصدي چه مشاغلي مي تواند از مزاياي مصوبه بهره مند گردد؟

پاسخ – براساس تبصره ماده ۴ آئين نامه تنها درصورتي نخبه ميتواند ازمزاياي مصوبه بهره مند گردد كه در پستهاي كارشناسي مشاور ومديريت وساير مشاغل مشابهي كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي رسد اشتغال يابد. از اين رو دستگاههاي اجرايي موظفند نخبگان را براي مشاغل فوق الذكر استخدام نمايند وساير مشاغلي را كه عهده داري ان از سوي نخبگان مورد نياز مي باشد براي تصويب درشوراي امور اداري واستخدامي كشور پيشنهاد نمايند.

سوال ۱۲- آيا برگزيدگان جشنواره خوارزمي نيز دردايره شمول مصوبه قرار دارند؟

پاسخ- بر اساس مصوبه شماره ۷۶۴۷/ت ۳۱۹۹۸هـ مورخ ۱۴/۲/۸۴ برگزيدگان جشنواره خوارزمي نيز به مصاديق بند (ج) ماده ۲ اضافه شده وبا رعايت ضوابط اين بند در دايره شمول مصوبه قرار ميگيرند.

ب) مزايا

سوال ۱۳- آيا دستگاههاي اجرايي موظف به جذب نيروي انساني خود از محل اين مصوبه مي باشند؟

پاسخ- براساس اين مصبه دستگاههاي اجرايي درصورت وجود سهميه ومجوز استخدامي مي توانند نسبت به جذب نيروي انساني خود براساس ضوابط اين مصوبه عمل نمايند. ليكن رعايت كليه مفاد اين مصوبه براي ايشان لازم وضروري مي باشد.

سوال ۱۴- چگونه مي توان از مزاياي مندرج در مصوبه بهره مند گرديد؟

پاسخ – هريك از دستگاههاي اجرايي موظفند ضوابط مربوط به نحوه پرداخت فوق العاده ۱۵۰۰۰۰۰ ريال حق التحقيق تاليف و ترجمه شناور نمودن ساعات كار كاهش سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پستهاي مديريتي وسرپرستي استفاده از بورسهاي آموزشي واولويت درسهميه امريه وانجام خدمت وظيفه عمومي را تهيه وبه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ ونسخه از آن رانيز براي دبيرخانه كارگروه جذب نخبگان ارسال نمايند. بديهي است شاخصهايي چون معدل تحصيلي مقطع تحصيلي و… مي تواند در اين مورد اثر گذار باشد.

سوال ۱۵- آيا امكان استفاده همزمان مشمولين مصوبه فوق از فوق العاده هاي ديگر در كنار مزاياي اين مصوبه وجود دارد؟

پاسخ – درصورتي كه مشمولين بخواهند از فوق العاده طرح مسير ارتقاي شغلي برخوردار گردند امكان استفاده همزمان از اين فوق العاده هاي همترازي وجود ندارد ليكن بهره مندي همزمان از ديگر مزاياي اين مصوبه بلا اشكال است.

سوال ۱۶- آيا فوق العاده هاي موضوع اين مصوبه مستمر است ؟

پاسخ- مزايا وفوق العاده هاي موضوع اين مصوبه غير مستمر بوده وابسته به عملكرد نخبگان طي دو سال ابتداي خدمت وبرقراري آنها مي باشد. در صورت رضايت دستگاه از عملكرد نخبگان با نظر بالاترين مقام دستگاه فوق العاده ها براي نخبه تداوم يافته ودرصورت عدم رضايت كاهش يافته ويا قطع مي شود ارزيابي ها دربازه هاي زماني دوسالانه انجام وضوابط لازم براي اين ارزيابي از سوي كار گروه جذب و نگهداري نخبگان تدوين ميگردد.

سوال ۱۷- نحوه بهره مندي از وام موضوع اين تصويبنامه چگونه است ؟

پاسخ – آئين نامه اجرايي استفاده از اين وام توسط شوراي عالي بانكها تهيه وابلاغ ميگردد وبراساس آن پس از گذشت دو سال از خدمات نخبه و رضايت دستگاه از عملكرد وي ميتوان نسبت به بهره مندي ايشان از وام مزبور اقدام نمود.

سوال 18- مزاياي موضوع آئين نامه از چه تاريخي قابليت برقراري براي مشمولين را دارند؟

پاسخ – مزاياي موضوع اين آئين نامه براي نخبگاني كه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي استخدام شوند از تاريخ استخدام وحداكثر از تاريخ ابلاغ دستورالعمل فوق مورخ (۲۴/۲/۸۴) قابل برقراري مي باشد.

سوال ۱۹– آيا نخبگان مي توانند از همه مزاياي مذكور درماده ۳ بهره مند گردند؟

پاسخ – نخوه بهره مندي نخبگان درهر دستگاه منوط به دستورالعمل اجرايي است كه آن دستگاه براي اعطاي مزايا تدوين نموده است. بر اين اساس هرنخبه ميتواند از همه مزايا يا بخشي از آنها بهره مند گردد.

سوال ۲۰– آيا در زمان انجام خدمت وظيفه عمومي از سوي نخبه امكان بهره مندي وي از فوق العاده هاي اين مصوبه وجود دارد؟

پاسخ- مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي كه براساس تسهيلات اين مصوبه و… در دستگاههاي دولتي خدمت مي نمايند مشمول مقررات مربوط به مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي خواهند بود بديهي است مشمولين طرح خدمت سربازي ودستياران كه خدمت وظيفه عمومي خود را دردستگاههي اجرايي ميگذرانند مشمول مفاد اين بند مي شوند.

سوال ۲۱- براي استفاده از سهميه امريه دستگاهها چگونه بايد عمل نمايند؟

پاسخ- از آنجا كه سهميه امريه هريك از دستگاهها ازسوي ستاد كل نيروهاي مسلح به تناوب ودرنوبت هاي مختلف تخصيص داده مي شود عملا تا پايان هرسال سهميه دستگاهها پايان نخواهد يافت. لذا دستگاهها بايد نخبگان را دراستفاده از اين سهميه دراولويت قراردهند بديهي است موارد ويژه با دفتر نظام هاي استخدامي ودبيرخانه شورا مكاتبه مي شود تا نسبه به درخواست سهميه ويژه اقدام شود.

ج) سايرموارد

سوال ۲۲- فرآيند اجرايي استفاده از مفاد اين مصوبه كه توسط نخبه قابل پيگيري است چگونه است ؟

پاسخ- نخبگان واجد شرايط به دستگاههاي اجرايي مرتبط بارشته تحصيلي خود مراجعه نموده وفرم اعلام آمادگي براي همكاري دردستگاه را تكميل مي نمايند. دستگاه مدارك مربوط را بررسي واز مراجع ذيربط استعلام نموده ودرصورت وجود سهميه استخدامي پس از كسب مجوزهاي لازم نسبت به طي مراحل جذب ودرصورت وجود سهميه استخدامي پس از كسب مجوزهاي لازم نسبت به طي مراحل جذب اعم از آزمون تخصصي گزينش و… اقدام و در اولين حكم كارگزيني فرد ميزان فوق العاده هاي قابل استفاده توسط وي را مشخص ونسخه اي از حكم نخبه را به اين سازمان ارسال خواهد نمود.

سوال ۲۳- آيا براجراي اين مصوبه نظارت نيز ميشود؟

پاسخ – شوراها وكميسيونهاي تحول اداري دستگاههاي اجرايي موظفند براجراي صحيح اين مصوبه نظارت نمايند. مرجع رسيدگي به شكايات نخبگان در اين خصوص درهردستگاه اين شوراها وكميسيونها مي باشند. همچنين كليه دستگاهها موظفند يك رونوشت از حكم استخدامي نخبگان جذب شده و مدارك ومستندات مربوطه را براي دبيرخانه كارگروه جذب نخبه ارسال واين دبيرخانه نيز برعملكرد اين شورا و كميسيونها نظارت نموده ودرارزيابي عملكرد ساليانه دستگاهها اعمال نظر خواهد كرد.

سوال ۲۴- دستگاهها چگونه بايد عملكرد نخبگان را ارزيابي نمايند؟

پاسخ- ارزيابي نخبگان در پايان دوسال برقراري مزاياي مزبور براي ايشان براساس فرم ارزشيابي نخبگان كه توسط كارگروه جذب نخبگان ابلاغ خواهد شد صورت مي پذيرد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.