قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور

قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور

ماده واحده: به وزارت امور اقتصادي ودارايي اجازه داده مي‌شود دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور را اخذ وبه حساب درآمد عمومي منظور نمايد.

تبصره ۱: وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله به هنگام تنظيم بودجه با پيش‌بيني فروش بليط يك سال سينماهاي كشور معادل ۲% آن را محاسبه و در رديف جداگانه‌اي در بودجه وزارت ارشاد اسلامي منظور نمايد؛ تا به عنوان كمك از سوي وزارت ارشاد اسلامي و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در جهت ايجاد پوشش تأمين اجتماعي و بالا بردن سطح كيفي كار دست‌اندر كاران متعهد سينماي جمهوري اسلامي به مصرف برسانند.

تبصره ۲: خزانه‌داري كل و كميته تخصيص اعتبار موظف‌اند معادل كل اعتبار پيش‌بيني شده را در اختيار وزارت ارشاد اسلامي قرار دهند.

تبصره ۳: آئين‌نامه اجرايي آن بنا به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي و تصويب هيأت دولت خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسة روز سه‌شنبه نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۶۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن