دستورالعمل‌ ماموريت‌ كاركنان‌ دولت‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ غيردولتي‌ عضو شوراهای اسلامی

دستورالعمل‌ ماموريت‌ كاركنان‌ دولت‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ غيردولتي‌ كه‌ به‌ عضويت‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر،شهرك‌،بخش ‌و روستا درآمده‌اند

۱- آن‌ دسته‌ از كاركنان‌ دولت‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ كه‌ به‌ عضويت‌شوراهاي‌ اسلامي‌ انتخاب‌ مي‌شوند و به‌ وجود تمام‌ وقت‌ يا پاره‌ وقت‌ آنان‌ نيازمي‌باشد مي‌توانند به‌ عنوان‌ مأمور به‌ خدمت‌ در شورا انجام‌ وظيفه‌ نمايند. تبصره‌ – موضوع‌ مأموريت‌ كاركنان‌ اين‌ بند حسب‌ مورد از طرف‌ شورا به‌ استاندارارائه‌ خواهد گرديد تا نسبت‌ به‌ درخواست‌ مأموريت‌ وي‌ از دستگاه‌ محل‌ خدمت‌مستخدم‌ اقدام‌ گردد.

۲- دستگاههاي‌ اجرايي‌ موظفند پس‌ از وصول‌ تقاضاي‌ مأموريت‌ تمام‌ وقت‌ يا پاره‌وقت‌ كارمند از ناحيه‌ استاندار نسبت‌ به‌ صدور حكم‌ مأموريت‌ اقدام‌ نمايند.

۳- مدت‌ مأموريت‌ تمام‌ وقت‌ اين‌ قبيل‌ كاركنان‌ جزو سوابق‌ خدمت‌ مربوط آنان‌تلقي‌ و حقوق‌ و مزاياي‌ آنان‌ برابر آخرين‌ حكم‌ استخدامي‌ يا برابر آنچه‌ كه‌ شورادر بودجه‌ مصوب‌ خويش‌ مقرر مي‌دارد، از محل‌ اعتبارات‌ شورا پرداخت‌ خواهدگرديد.

تبصره‌ – ساعات‌ موظف‌ كاركنان‌ موضوع‌ اين‌ بند در شورا به‌ ميزان‌ ساعات‌ كارهفتگي‌ كارمندان‌ و كارگران‌ موضوع‌ لايحه‌ قانوني‌ يكسان‌ نمودن‌ ساعات‌ كاركارمندان‌ و كارگران‌ در سراسر كشور مصوب‌ 1359/4/23 شوراي‌ انقلاب‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خواهد بود.

۴- مأموريت‌ پاره‌ وقت‌، حداقل‌ يك‌ روز و حداكثر دو روز در هفته‌ و مأموريت‌ نيمه وقت‌ ۳ روز در هفته‌ مي‌باشد وحقوق‌ و مزاياي‌ اين‌ قبيل‌ كاركنان‌ برابر آخرين‌ حكم‌استخدامي‌ پرداخت‌ خواهد گرديد.

تبصره‌ ۱- شورا موظف‌ است‌ گواهي‌ انجام‌ كار اعضاء مأمور به‌ خدمت‌ را به‌ صورت‌ ماهانه‌ به‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ ارسال‌ نمايد.

تبصره‌ ۲- چنانچه‌ به‌ خدمات‌ عضو بيش‌ از ۳ روز در هفته‌ نياز باشد، شورا بايددرخواست‌ مأمور به‌ خدمت‌ شدن‌ تمام‌ وقت‌ وي‌ را بنمايد.

۵- شورا مي‌تواند در مواقع‌ ضروري‌ و در صورت‌ نياز به‌ خدمات‌ عضو به‌ غير ازموارد فوق‌الذكر از دستگاه‌ اجرايي‌ متبوع‌ وي‌ درخواست‌ مأموريت‌ اداري‌ عضو راكه‌ حداكثر از ۱۶ ساعت‌ در ماه‌ تجاوز نخواهد نمود بنمايد. دستگاههاي‌ اجرايي‌ موظفند همكاري‌ لازم‌ را در اين‌ موارد معمول‌ نمايند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.