قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصيلي به فرزندان ماموران وزارت امورخارجه مصوب 18/2/1363 مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده – به دولت اجازه داده مي‌شود كه با توجه به گراني مسكن و مقتضيات تحصيلي محل مأموريت پرسنل نيروهاي‌مسلح جمهوري اسلامي ايران‌،كاركنان وزارتخانه‌ها،موسسات و شركتهاي دولتي كه جهت انجام مأموريت ثابت خارج ازكشور اعزام مي‌شوند در مدت مأموريت نسبت به پرداخت كمك هزينه مسكن كاركنان خود و كمك هزينه تحصيل فرزندان‌كاركنان خود اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ كمك هزينه مسكن مأموران فوقالذكر طبق آيين‌نامه‌اي كه با همكاري وزارت امور خارجه و سازمان برنامه وبودجه‌،وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورتي كه در كشور متوقف فيه مدرسه ايراني وجود نداشته باشد،هزينه تحصيل‌(شامل شهريه و بهاي كتاب‌)فرزندان مأموران ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌،وزارتخانه‌ها،موسسات و شركتهاي دولتي كه به مأموريت‌ثابت خارج از كشور اعزام مي‌شوند،در مدت مأموريت و فرزندان دانشجويان ايراني بورسيه شاغل به تحصيل در خارج ازكشور،در مدت تحصيل‌،حداكثر تا پايان تحصيلات دوره دبيرستان يا معادل آن‌،به ميزاني كه هر سال از طرف وزارتخانه‌هاي‌امور خارجه و آموزش و پرورش تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،از محل اعتبارات دستگاههاي مربوط‌پرداخت مي‌شود.

در مواردي كه از فرزندان مأموران ثابت و دانشجويان بورسيه در مدارس غيرانتفاعي يا نمونه مردمي ايراني مورد تأييد وزارت‌آموزش و پرورش در خارج از كشور ثبت نام به عمل آيد،پرداخت هزينه تحصيلي (شامل شهريه و بهاي كتاب‌) مجاز خواهدبود.

تبصره 3 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه برنامه تهيه مسكن مأموران ثابت وزارت امورخارجه را ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون با توجيه اقتصادي تنظيم و در قانون بودجه كل كشور سالهاي آتي منظورنمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/3/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن