نظامنامه پذيرش و بررسي پيشنهادها در وزارت نيرو

 «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدئهم الله و اولئك هم اولوالالباب»

 آيات 17 و 18 سوره زمر

 مقدمه

نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها را مي‌توان ابزاری در جهت برانگیختن، تقویت و بهره مندی از سرمایه های فکری وگنجینه عقول جمعی در راستای افزایش بهره وری و بهبود مستمر  فعالیت ها و فرآیندهای سازمان دانست و آن را به عنوان اولین مرحله در استقرار مدیریت مشارکتی تلقی نمود.

بر مبناي اين نظام،كاركنان وكليه صاحبان انديشه، ضمن نگرش نقادانه به وضعيت موجود با به كارگيـري قوه خلاقيت،‌ ابتكار و توان فني و تخصصي خود،‌ نسبت به ارائه ايده‌ و پيشنهاد در جهت بهبود امور و نیل به وضعیت مطلوب اقدام مي‌نمایند و به اين ترتيب امكان مشاركت آنان در رونـد تصميم‌سازي، تصميم‌گيـري و حل مسائل سازمان فراهم مـي‌گردد.

مشاركت كاركنان در عين حال كه از الزامات توسعه انساني است به منزله يك شاخص سنجش ميزان توسعه يافتگي سازمان نيز مطرح می گردد.

بر اين اساس و به منظور ساری و جاری نمودن یکپارچه این بینش و راهکار در پیکـره صنعت آب و برق، نظام نامه پذيرش و بررسي پيشنهادها در صنعت آب و بـرق تدوین گرديده است.

از ویژگیهای مهم در نظر گرفته شده در طراحی این نظام، گستردگی تعریف پیشنهاد و پیشنهاددهنده و قبول انواع پیشنهاد از جانب کلیه افراد علاقه مند به رشد و توسعه صنعت آب و برق کشور، پیش بینی سامانه الکترونیکی و نیز تعیین جایگاههای سیاستگذاری کلان، هماهنگی، اجرا و نظارت می باشد.

 آنچه مسلم است از مهمترین شاخصه های موفقیت نظام پیشنهادها در یک سازمان، میزان اقبال و اعتماد کارکنان و صاحبان فكر و انديشه به آن وحضور و مشاركت فعال و با انگيزه درآن می باشد،که امید است این مهم با فرهنگ سازی مناسب، آموزش مستمر، پشتیبانی قاطع مدیران و عملکرد مثبت مسئولان مربوطه فراهم گردیده و وزارت نیرو در راه خدمت به مردم بزرگوار ایران هر روز بهتر از روز قبل عمل نماید.

1- اهداف

1-1- گسترش فرهنگ مشاركت و همكاري داوطلبانه همراه با تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و تعلق سازماني

2-1- ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و بهره گیری و ارتقای توانایی ها و سرمایه های فکری آنان

3-1- شکوفایی استعدادها و افزايش روحيه خلاقيت، نوآوري و تشویق هم اندیشی و کار گروهی

4-1- همسو نمودن اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمانی

5-1- بهبود مستمر از طریق افزايش توجه و حساسيت كاركنان به اصلاح امور

6-1- افزایش بهره وری و استفاده مناسب وکیفی از منابع و سرمایه های انسانی و مالی

7-1- تعمیم و توسعه پیشنهادهای مفيد وکاربردی

8-1- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کلیه سطوح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب و برق با بهره‌گیری از سامانه الکترونیکی

2- محدوده  اجرا

1-2- حوزه ستادي وزارت نيرو

2-2- شركت‌هاي مادر تخصصي

3-2- شركت‌هاي زيرمجموعه شرکت های مادر تخصصی

4-2- مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت نيرو

3- مسئوليت‌ها

1-3- مسئولیت اجرا در حوزه ستادی بر عهده معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس  می‌باشد.

2-3- مسئولیت اجرا در شرکت های مادر تخصصی و زیر مجموعه آنها به عهده مدیر عامل شرکت و در مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به عهده رئيس مؤسسه یا مرکز مي‌باشد.

3-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظام نامه در وزارت نیرو بر عهـده معاونت تحقیقات و منابع انسانی می‌باشد.

4- اصول و ساختار

1-4- تعاریف و اصطلاحات

پیشنهاد: هر نوع ايده، ابتكار، نظر و راهکار در راستای بهبود فعالیتها و فرآیندهای انجام كار، ارتقای بهره‌وري وكيفيت، صرفه‌جويي وكاهش هزينه‌ها، افزایش ایمنی و سلامت ، افزايش رضايت‌مندي كاركنان و مشتریان که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف سازمان مرتبط باشد، پیشنهاد تلقی می گردد.

پیشنهاد دهنده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کارکنان و خانواده کارکنان، ارباب رجوع، مشترکان، پیمانکاران و دانشگاهیان و صاحبان فکر و اندیشه  در صورت ارائه پیشنهادهای مفید و موثر به عنوان پیشنهاد دهنده در نظام پیشنهادهای وزارت نیرو محسوب می گردند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: يكي از عمده‌ترين سازوکارهای جلب همكاري و مشاركت فردي و گروهي كاركنان و سایر صاحبان فکر و اندیشه در جهت بهبود مستمر و حل مسايل سازمان در تمامي ابعاد است.

نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها: سندی است رسمی که اجزاء، جایگاه، وظایف و ارتباطات نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نمایـد. این اصطلاح در این سنـد در برخی مواقع به اختصـار «نظام پیشنهادهـا»  نامـیده می‌شود.

آیین نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها: سندی است رسمی که روش اجرای هر یک از سلسله عملیات مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نماید.

دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها: سندی است رسمی که بر اساس مصوبات قانوني و با توجه به سياست‌ها و برنامه‌ها، چگونگی انجام وظایف مرتبط با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را تعیین می‌نماید.

دستگاه: شرکت ها،موسسات ومراکزی که در محدوده اجرای این نظام نامه قرار دارند، در این سند باعنوان دستگاه نیز شناخته شده اند.

تعمیم و توسعه پیشنهاد:انتشار و بهره گیری از پیشنهادهای مفید وکاربردی مصوب یک دستگاه،که بصورت نظام مند مورد بررسی، ارزیابی، تقدیر و اجرا در سطوح وسیع تر (یک بخش یا کل صنعت آب و برق) قرار می گیرند.

سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادهـا: بهره‌‌گیری از فضای وب جهت ایجاد شبکه یکپارچـه نظام پیشنهادها درگستره صنعت آب و برق با هدف ثبت و مستند سازی پیشنهادها، اطلاع رسانی، ایجاد رقابت مثبت، انتقال تجارب مفید و نیز ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مجری نظام پیشنهادهای وزارت نیرو.

2-4- ساختار

کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت های مادر تخصصی

کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی

کمیته اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای حوزه ستادی وزارت نیرو

کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت های زیرمجموعه

شوراي تحول و ارتقای سلامت اداري وزارت نیرو

كميسيون تحول و ارتقای سلامت اداري حوزه ستادی وزارت نيرو

كميسيون های تحول و ارتقای سلامت اداري

شركت‌هاي مادر تخصصي 

كميسيون های تحول و ارتقای سلامت اداري

مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي

كميسيون های تحول و ارتقای سلامت اداري شركت‌هاي زيرمجموعه

کمیته عالی نظام پیشنهادها

دبیرخانه کمیته عالی نظام پیشنهادها (دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری)

 3-4- اركان

به استناد ماده 1 بخشنامه شماره 195940/1900  شورای عالی اداری مورخ 24/10/1381، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه ها می بایست در قالب وظایف شورای تحول اداری وزارت خانه ها وکمیسیون های اداری دستگاه های وابسته یا واحدهای تابعه تحقق یابد.

بر این اساس ارکان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت نیرو عبارتند از:

۱- شوراي تحول و ارتقاي سلامت اداري وزارت نيرو

2-   کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

3-   دبیرخانه کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

4-   كميسيون های تحول و ارتقای سلامت اداري

5-   کمیته های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

4-4- وظایف و اختیارات

۱-۴-۴- شوراي تحول و ارتقاي سلامت اداري وزارت نيرو

اين شـورا که بر اساس مصوبـه شماره 37995/ت 28617 هـ  مورخ 25/12/82  هيأت محترم وزیران و به استناد ابلاغيه شماره  100/50/88953 مورخ 2/11/85 مقام عالي وزارت نيرو، به ریاست وزیر نیرو یا قائم مقام وزیر تشكيل شده است در بالاترين سطح نظام پیشنهادهای صنعت آب وبرق قرار داشته و وظایف و اختیارات زیر را در رابطه با نظام پیشنهادها عهده دار می باشد:

1-     سیاست گذاری و ارائه خط مشي‌هاي لازم در جهت استقرارکامل و بهبود مستمر کارایی و اثر بخشی نظام پیشنهادها در صنعت آب و برق.

2-      برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تحول و ارتقای سلامت اداري در رابطه با نظام پیشنهادها.

2-4-4-کمیته عالی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها

این کمیته  با هدف راهبری نظام پیشنهادهای وزارت نیرو و به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی شورای تحول و سلامت اداری در زمینه نظام پیشنهادها، حسب اختیارات ناشی از  بند2/2/4 نظام نامه تحول و ارتقای سلامت اداري تشکیل گردیده و اعضای آن عبارتند از:

1- معاون تحقیقات و منابع انسانی (رئیس کمیته)

2- مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري (دبیرکمیته)

3- مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی یا نمایندگان تام الاختیار آن ها (عضو کمیته)

4- نماینده از هر یک از معاونت های تخصصی(به انتخاب معاونت های تخصصی مربوطه)  (عضو کمیته)

5- یک نفر صاحب نظر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به انتخاب رئیس کمیته)  (عضو کمیته)

وظايف و اختیارات کمیته عالی نظام پیشنهادها:

1-    تدوین سیاست ها و ارائه خط مشی های لازم در راستای استقرار کامل و اثربخش نظام پیشنهادها، بر اساس نتایج مطالعات و بررسی های تخصصی و بهره گیری از تجارب حاصله دستگاه ها و سازمان ها  و ارائه به شورای تحول و ارتقای سلامت اداری جهت تصویب و ابلاغ

2-     تصویب آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز جهت پذیرش و بررسی پيشنهادهای قابل تعمیم و توسعه

3-    بررسي، تقدیر ، تایید و پیگیری اجرای پيشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در سطوح کلان صنعت آب و برق بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های مصوب

1-2-4-4- حکم رئیس کمیته عالی نظام پیشنهادها توسط رئیس شورا ی تحول و ارتقای سلامت اداری وزارت نیرو صادر گردیده و احکام سایر  اعضا توسط رئیس کمیته صادر می گردد.

 3-4-4- دبیرخانه کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزرات نیرو در دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری مستقر می باشد . وظايف و اختیارات دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

1.     تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های دریافت،  بررسي، تقدیر، تایید، تصویب و ابلاغ پيشنهادهای قابل تعمیم و توسعه در سطوح کلان صنعت آب و برق جهت تصویب در کمیته عالی نظام پیشنهادهای صنعت آب و برق

2.       ایجاد هماهنگی، هم سوئی، تبیین و تسهیل اجرای نظام پیشنهادها در صنعت آب و برق با تدوین و ابلاغ      آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم.

3.       راهبری سامانه الكترونيكي نظام پیشنهادها

4.       پایش و نظارت بر اجرای نظام پیشنهادها و ارائه گزارشهای دوره ای از وضعیت نظام پیشنهادها و عملکرد دستگاه های مربوطه.

تبصره: ثبت اولیه و بررسی پیشنهادهای قابل تعمیم و توسعه ارسالی به کمیته عالی پیشنهادها، بایستی ابتدا در یکی از کمیته های اجرایی نظام پیشنهادهای حوزه ستادی، شرکت های مادر تخصصی و یا مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی انجام گرفته و در صورت تایید اثربخشی آن پیشنهاد در سطوح کلان صنعت آب و برق(بر اساس دستورالعمل کمیته عالی نظام پیشنهادها)، همراه با مستندات مربوطه به دبیرخانه این کمیته ارسال گردد.

4-4-4-کمسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری

کمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری بر اساس نظام نامه تحول و ارتقای سلامت اداري در حوزه ستادی ، شرکت های مادر تخصصی، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکت های زیر مجموعه شرکت های مادر تخصصی تشکیل گردیده است.

وظايف و اختیارات کمیسیون های تحول و ارتقای سلامت اداری در رابطه با نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

1-     اجرای سیاست‌ها و برنامه های ابلاغ شده از سوی شورای تحول و ارتقای سلامت اداري وزارت نیرو

2-    تدوین و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی کمیته نظام پیشنهادهای دستگاه مربوطه در رابطه با روش و ضوابط پذیرش و ثبت، ارزیابی، تقدیر، تایید، تصویب، ابلاغ، اجراو پیگیری اجرای پیشنهادها با تعیین سقف زمانی برای مراحل مختلف

3-     سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر عملکرد کمیته اجرایی نظام پیشنهادها در دستگاه مربوطه

4-     نظارت بر حسن اجراي نظام پیشنهادها در شركت‌هاي زيرمجموعه(مختص شرکت های مادر تخصصی)

5-    ارائه گزارش از اجراي نظام پیشنهادها در دستگاه مر بوطه و شركت هاي زيرمجموعه به دبیرخانه کمیته عالی نظام پیشنهادها، بصورت ادواری و نیز حسب ضرورت.

5-4-4- کمیته‌های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

این كميته‌ها بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادهای صنعت آب و برق در حوزه ستادی وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه شرکت های مادر تخصصی تشکیل می گردد.

وظايف و اختیارات کمیته‌های اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

1-   برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات كميسيون تحول و ارتقای سلامت اداري دستگاه مربوطه در رابطه با نظام پیشنهادها

2-  برنامه ریزی و اجراي طرح هاي مناسب اعم از فرهنگی،آموزشی و تبلیغاتی به منظور تشویق و ترغيب كاركنان، ارباب رجوع، مشترکان و افراد متفکر و خلاق برای ارائه پیشنهاد، ایده و نظرات مفید و سازنده

3-   استقرار و اجرای كامل مراحل پذیرش، بررسی، تقدیر، تایید و پيگيري اجراي پيشنهادها  بر اساس دستورالعمل هاي مصوب کمیسیون

4-   ارتباط فعال و هماهنگ با سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادها

5-   پاسخگويي به استعلام های پيشنهاد دهنده و حفظ حقوق آنان در تمام مراحل پذیرش و بررسی پیشنهاد

6-   ارسال پیشنهادهای مصوب قابل تعمیم و توسعه به کمیته سطح بالاتر جهت بررسی، تقدیر و اجرا در سطح وسیع تر

7-   مستند سازی کلیه مراحل انجام یافته در مورد هر پیشنهاد

1-5-4-4- حداقل  از اعضاء کمیته های اجرایی بایستی با انتخاب مستقیم کارکنان دستگاه مربوطه صورت گیرد.

2-5-4-4- احکام اعضای کمیته اجرایی توسط  رئیس کمیسیون، برای مدت  2 سال  صادر می گردد.

3-5-4-4- وظیفه و مسئولیت پذیرش و بررسی پیشنهادهایی که دامنه شمول آنها حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد بر عهده کمیته اجرایی نظام پیشنهادها در حوزه ستادی وزارت نیرو است.پیشنهادهای رسیده به این کمیته که شمول آنها صنعت آب و برق تشخیص داده می شود ، بر اساس آیین نامه و دستورالعمل کمیته عالی نظام پیشنهادها، جهت طی مراحل مربوطه به دبیرخانه کمیته عالی ارسال  می گردد.

5-  بازنگري

اين نظام نامه، در شرايط ذيل قابل بازنگري مي‌باشد:

1-5-  لزوم انجام هماهنگي با ضوابط و مقررات

2-5-  تطبيق با سياست‌ها و خط مشي‌هاي وزارت نيرو

3-5- انجام بازنگری به صورت دوره ای جهت ارتقای کارایی و اثربخشی نظام پیشنهادها بر اساس بازخورد منعکس شده

1-3-5 : اولین دوره بازنگری این نظام نامه 2 سال پس از ابلاغ آن صورت خواهد گرفت.

6- كنترل سند

1-6- صدور سند

    · سند با ضوابط آئين نامه توليد، بهره‌ برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.

    · نام و نام خانوادگي کنترل كننده:  رضا راعی     سمت: مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات

مهر و امضاء

(صادر كننده)

2-6- دريافت سند و كنترل‌هاي لازم

نام سازمان : ………….………………. تاريخ دريافت سند: ……………….…

    ·     سند از نظر شكلي( تعداد اوراق، خوانايي و …) كامل است.

    ·     سند در فرم‌هاي مربوطه ثبت گرديد.

    ·    اسناد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد

    ·    نام و نام خانوادگي کنترل كننده : ……………  سمت: ……………….

مهر و امضاء

(دريافت كننده)

3-6- بهره ‏برداري

نام واحدسازماني ………………………………………………………….

    ·   دريافت سند                                      تاريخ:……………….

    ·   خاتمه دوره اجراء                                 تاريخ…………………

    ·   نام و نام خانوادگي دريافت كننده : ………… سمت: ………………….

مهر وامضاء

(استفاده كننده)

 

4-6- ابطال سند

اين سند در تاريخ : …………..  به استناد ………………………ابطال گرديد.

 نام و نام خانوادگي ابطال كننده : …………………سمت:………………….

مهر و امضاء

 

گردآورندگان سند:

علی جمالی قمی- مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و رئیس کمیته تدوین نظام پیشنهادها

شهریار زند- مدیرکل سابق دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

رضا راعی- مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات

علی اکبر احمدی- رئیس گروه راهبری سیستم ها و روشها و عضو دبیرخانه تدوین نظام پیشنهادها

پوران رئیسی- کارشناس گروه راهبری سیستم ها و روشها و عضو دبیرخانه تدوین نظام پیشنهادها

محبوبه قربانی- کارشناس گروه راهبری سیستم ها و روشها و عضو دبیرخانه تدوین نظام پیشنهادها

سیدشهاب الدین فتوحی- کارشناس گروه راهبری سیستم ها و روشها و  دبیر  کمیته تدوین نظام پیشنهادها

علی منافی- معاون دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

علی اصغر جلالی- معاون دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

محمود قنبری- مشاور معاونت تحقیقات و منابع انسانی

عبدالنبی نادری- نماینده شرکت توانیر در کمیته تدوین نظام پیشنهادها

سید سعید حسینی- نماینده شرکت مدیریت منابع آب درکمیته تدوین نظام پیشنهادها

اعظم دانائیان- نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در کمیته تدوین نظام پیشنهادها

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن