دوره پنج روزه 'مدرسه حقوق اساسی'
توضیحات آگهیپژوهشکده شورای نگهبان، اقدام به برگزاری نخستين دوره آموزشي پنج‌روزه با عنوان «مدرسه حقوق اساسي» کرده است.
60,000 تومان
لینک ثبت‌نام : http://www.shora-rc.ir
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری (از 1369 تا 1395)
توضیحات آگهیمجموعه مصوبات شورای عالی اداری به تفکیک سالهای برنامه اول تا پنجم توسعه
880,000 ریال
تاریخ انتشار : 1398
توضیحات آگهییک نسخه از نرم افزار فوق العاده “محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت” را خریداری نمایید.
9,900 تومان