سمینارها و همایش هاrss

مشاوره حقوقی شما
توضیحات آگهیصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نامه شماره 168644/54782 مورخ 27/12/1396 دبیر هیئت دولت)
8500 ریال
توضیحات آگهیاین یک سفر رویایی است.
5678 ریال