در این مکان، دوره های در جریان اداری، استخدامی و مالی آورده می شود.