دوره پنج روزه 'مدرسه حقوق اساسی'
توضیحات آگهیپژوهشکده شورای نگهبان، اقدام به برگزاری نخستين دوره آموزشي پنج‌روزه با عنوان «مدرسه حقوق اساسي» کرده است.
60,000 تومان
لینک ثبت‌نام : http://www.shora-rc.ir
توضیحات آگهییک نسخه از نرم افزار فوق العاده “محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت” را خریداری نمایید.
9,900 تومان
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری (از 1369 تا 1395)
توضیحات آگهیمجموعه مصوبات شورای عالی اداری به تفکیک سالهای برنامه اول تا پنجم توسعه
880,000 ریال
تاریخ انتشار : 1398