برنامه پنجم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 41040/ت50686هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 41040/ت50686هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران) ادامۀ مطلب »

پيگيري تقسيم كار و پايش اجراي ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (تصویبنامه شماره 100032/ت47130هـ مورخ 1393/09/02 هیأت وزیران)

پيگيري تقسيم كار و پايش اجراي ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (تصویبنامه شماره 100032/ت47130هـ مورخ 1393/09/02 هیأت وزیران) ادامۀ مطلب »

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۱۷۵۸۴۷/ت۴۸۳۵۳هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۱۷۵۸۴۷/ت۴۸۳۵۳هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ هيأت وزيران) ادامۀ مطلب »

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (نامه ۵۷۵۶۱هـ/ب مورخ ۹/۹/۱۳۹۲)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (نامه ۵۷۵۶۱هـ/ب مورخ ۹/۹/۱۳۹۲) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن