دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات (بخشنامه شماره 145099 مورخ 20/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

(29)

مشاهده متن بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.

ماده 1- اهداف

- گسترش بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک

- افزایش سطح اثربخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت‌های فنآوری اطلاعات کارکنان دولت

ماده 2- دوره‌های آموزشی و مخاطبین

دوره‌های آموزشی فنآوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:

الف) مدیران ارشد

مخاطبین این دوره‌ها:‌ مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در رده‌های رؤسای سازمان‌ها، معاونین و مدیران می‌باشند. این دوره‌ها شامل «دولت الکترونیکی و مهارت‌های سازمانی فنآوری اطلاعات» می‌باشد. (پیوست الف، صفحات 1 تا 7)

ب) مدیران و کارشناسان دفاتر فنآوری اطلاعات

مخاطبین این دوره‌ها: مدیران و کارشناسان در سته فنآوری اطلاعات که بر اساس حوزه تخصصی خود (سخت افزار، نرم‌افزار، شبکه و...) دوره‌های آموزشی ذیل را طی می‌کنند:

این دوره‌ها شامل «حاکمیت فاوا، مدیریت خدمات فاوا، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری فنآوری اطلاعات سازمانی، تحلیل و طراحی سیستم، مهندسی شبکه، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات، رایانش ابری و مهاجرت به نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز» (پیوست ب، صفحات 8 تا 37)

ج) عموم کارکنان دولت

مخاطبین این دوره‌ها: متصدیان مشاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی (بجز متصدیان مشاغل رسته خدمات) می‌باشند. این دوره‌ها شامل «مهارت‌های حرفه‌ای و اداری کار با رایانه، مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک و شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان‌ها» می‌باشد. (پیوست ج، صفحات 38 تا 49)

تبصره: هر دستگاه می‌تواند با توجه به نیازها و مأموریت‌های خود دوره‌های اختصاصی فنآوری اطلاعات را در قالب پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید تا در صورت تأیید در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ گردد.

استانداردها و ضوابط

ماده 3- آموزش‌های موضوع ماده 2 این بخشنامه‌، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، محسوب می‌شود.

ماده 4- برای کلیه مدیران جهت انتصاب، ارتقاء و تمدیت مدت مدیریت حرفه‌ای در پست‌های مدیریتی، گذراندن دوره‌های آموزشی بند (الف) موضوع ماده 2 این بخشنامه الزامی است.

تبصره: کسانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به پست مدیریتی منصوب گردیده‌اند، موظفند دوره‌های مذکور را حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه طی نمایند.

ماده 5- فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2 این بخشنامه، بر حسب نیازهای شغلی کارکنان دفاتر فنآوری اطلاعات به تشخیص دستگاه قابل اجرا می‌باشد.

تبصره‌: فراگیری دوره‌های آموزشی بند (ب) موضوع ماده 2، با کدهای (ب1) و (ب2) جدول پیوست، برای مدیران فنآوری اطلاعات الزامی است.

مدیریت اجرا

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت مفاد این بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت، دوره‌های آموزشی فوق‌الذکر را در برنامه آموزش سالانه خود پیش‌بینی و اجرا نمایند. به نحوی که کارکنان مشمول، مهارت‌های لازم را در بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات کسب نمایند.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظفند دوره‌های آموزشی (موضوع ماده 2 این بخشنامه‌) را طبق شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه توسط مجریان ذیل که صلاحیت مدرسان آنان بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) محرز شده و دارای گواهینامه می‌باشند، برگزار نمایند.

مجریان

- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

- مؤسسات و مراکز آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی یا دفاتر و واحدهای آموزش در دستگاه‌ها

- شرکت‌ها و آموزشگاه‌هایی که تأییدیه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه فنآوری اطلاعات را دارا می‌باشند.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مدرسان دوره‌های آموزشی مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری دوره‌های مذکور، مجاز به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی نیز می‌باشند، به شرط آنکه شخص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت آموزشی بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) باشد.

ماده 8- مؤسسات موضوع ماده 7 این بخشنامه مجازند دوره‌های این بخشنامه را در صورت امکان به صورت آموزش الکترونیکی و با رعایت تمامی شرایط مندرج در این بخشنامه ارائه نمایند.

نظارت و ارزشیابی

ماده 9- در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی مؤسسه‌های مجری آموزشی یا مدرسان، لغو صلاحیت آنها برای تدریس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظفند گزارش عملکرد شش ماه شامل آمار و اطلاعات دوره‌های اجرا شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (امور سیستم‌ها و دولت الکترونیک) و در سطح استانی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و تهیه گزارش پیشرفت شش‌ماهه جهت بازبینی و تکمیل آن، نتایج حاصل از ارزیابی را در شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها لحاظ می‌نماید.

ماده 12- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر اساس نیازهای شغلی کارکنان در حوزه فنآوری اطلاعات نسبت به به‌روزرسانی دوره‌های پیوست اقدام و حداکثر هر 3 سال یکبار بر اساس نیازسنجی که از دستگاه‌ها به عمل می‌آورد آن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.

ماده 13- این بخشنامه با توجه به ضرورت تعیین صلاحیت مدرسان دوره‌ها، پس از اعلام اسامی آنها از طریق سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تاریخ 15/2/1394 قابل اجرا می‌باشد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رییس کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی