ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (بخشنامه شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

(24)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی

به موجب مواد چهار و پنج مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری؛ عناوین، ترکیب و شرح وظایف کمیته‌های مذکور به شرح ذیل است و با ایجاد این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موجود که برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مذکور در شرح وظایف کمیته‌های پنجگانه تشکیل شده‌اند، منحل می‌گردد.

الف) عناوین کمیته‌های تخصصی

1- کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی

این کمیته برای اجرای برنامه‌های اول، سوم و پنجم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات مرتبط با آن، برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، تشکیل می‌شود.

1-1- اهم وظایف کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی

- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت‌ها در راستای تحقق مأموریت‌های اصلی دستگاه.

- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.

- تعیین شیوه‌های مشارکت و واگذاری مانند برون‌سپاری، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی‌سازی و خرید خدمات برای انجام وظایف و فعالیت‌های دستگاه.

- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی‌ها شامل عناوین خدمات و فعالیت‌ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت‌ها، اهداف کمی، زمان‌بندی، شیوه واگذاری‌ها، مقررات و نظایر آن.

- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با مأموریت های اصلی دستگاه نظیر: آموزش، اعطای تسهیلات و کمک های مالی.

- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت ها و تصدی ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش ها و تدارک زیرساخت ها و منابع.

- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.

- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها و سایر مجامع تصمیم گیری

- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل گر.

- تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه

- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها.

- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها، اولویت ها، زمان بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.

- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.

- طراحی و راهبری استقرار مدلهای مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظام های تصمیم گیری، مدیریت دانش، نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...)، زیرساخت های نظام های حقوقی.

- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد.

1-2- اعضای کمیته

- رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و در غیاب وی معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- رییس

- مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر

- یکی از معاونین دستگاه به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت

- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت

- حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت

- معاونین و مدیران ذی ربط حسب موضوع مورد بحث

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر نوسازی و تحول اداری یا عناوین مشابه انجام می شود.

2- کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می‌شود.

اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.

- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.

- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.

- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...

- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.

- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.

- راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فنآوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.

- راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، توسط دفتر فنآوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.

3- کمیته سرمایه انسانی

این کمیته برای اجرای برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و موضوعات برگرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات ذیربط از جمله برنامه ریزی و ساماندهی نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل، انتصابات، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل می شود.

کمیته سرمایه انسانی با توجه به تنوع وظایف می تواند حداکثر دو کارگروه تخصصی تشکیل دهد.

3-1- اهم وظایف کمیته سرمایه انسانی

- طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دستگاه و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

- تدوین و راهبری استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیروی انسانی دستگاه در بستر فنآوری اطلاعات.

- طراحی و راهبری استقرار نظام برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه.

- استانداردسازی کمیت نیروی انسانی و تهیه برنامه ساماندهی دستگاه (کاهش نیروهای مازاد و تأمین نیروهای مورد نیاز) و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

- اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب.

- اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید قرارداد کامندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

- اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384.

- نظارت بر حسن اجرای بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری.

- تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی دستگاه.

- تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.

- نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه با هدف جانشین پروری.

- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر مقررات مربوط.

- اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان دستگاه طبق مقررات مربوط.

- تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه دستگاه.

3-2- اعضای کمیته

- معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- رییس

- مدیر یا مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر

- مدیر یا مسئول واحد آموزش

- معاونین یا مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد

- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا

- حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر توسعه منابع انسانی یا عناوین مشابه انجام می شود.

4- كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

اين كميته با تركيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يك مصوبه شماره 192087/ت 50328 هـ تاريخ 28/12/1392 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذكور ، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري(موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري)،احكام قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني،تكريم ارباب رجوع ، ساماندهي رسيدگي به شكايات ، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشكيل مي شود.

اهم وظايف كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه.

- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف ،سياست ها،اقدامات و ....

- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه .

- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

- تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تكريم ارباب رجوع .

- تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و راهبري استقرار آن .

- بازنگري در قوانين و مقررات با رويكرد پيشگيري ، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

- تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

- سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و كاركنان و اصلاح قوانين و مقررات.

- راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته توسط دفتر مديريت عملكرد يا واحدها و عناوين مشابه انجام مي شود .

5- كميته مديريت عملكرد

اين كميته براي اجراي برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاريخ 20/1/1393 شوراي عالي اداري) و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي ارزيابي عملكرد سالانه واحدهاي سازماني و دستگاه ها تشكيل مي گردد.

5-1- اهم وظايف كميته مديريت عملكرد

- راهبري استقرار نظام مديريت عملكرد دستگاه.

- تدوين معيارها، شاخص ها و روش ارزيابي برنامه هاي دستگاه (بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت).

- مقايسه نتايج ارزيابي ها و تحليل دوره اي آن ها و ارايه گزارش به شورا.

- تهيه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشكل ها بر دستگاه.

- تعيين موضوعات محوري نظام اداري نظير، بهره وري و كيفيت ، شفافيت، پاسخگويي و مشاركت مردم.

تعريف روش سنجش هر يك از موضوعات فوق ، تحليل عملكرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا.

5-2- اعضاي كميته

- رييس شوراي راهبري توسعه مديريت و يا معاون توسعه مديريت دستگاه- رييس

- مدير واحد مديريت عملكرد دستگاه يا عناوين مشابه- دبير

- معاونين و مديران تخصصي دستگاه حسب مورد

- يكي از مديران كل واحدهاي استاني به انتخاب رييس شورا

- حداقل يك نفر صاحب نظر به انتخاب رييس شورا.

امور دبيرخانه اي مربوط به اين كميته، در دفتر مديريت عملكرد يا عناوين مشابه انجام مي شود.

ب) ملاحظات لازم الرعايه:

1- با تشكيل كميته هاي فوق الذكر ، كميته ها و كارگروه هايي كه وظايف مشابه دارند حذف مي شوند.نظير: كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل، كميته راهبري آموزش و توانمندسازي، كارگروه كاهش تصدي هاي دولت ،كميته ارزيابي عملكرد كارمندان، كميته ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، كميته سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان آزمايشي و ....

2- نماينده معاونت در شوراي راهبري توسعه دستگاه ، واجد تمام اختياراتي است كه نمايندگان معاونت در شوراها،كميته ها يا كارگروه هاي پيشين داشته اند و بدين ترتيب حسب موضوع در كميته هاي مربوط عضويت دارد.

3- شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه در صورتي كه ضرورت بداند مي تواند مدير تخصصي ذيربط را با حق راي و يا بدون حق راي به عضويت كميته مربوط انتخاب نمايند.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور