مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ب- صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 6- سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي‌شود، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدا صادره را بپذيرند.

ماده 7- صدور كالا از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است كه در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهد بود.

تبصره- مانيفست وسايل نقليه‌اي كه به مقصد كشورهاي خارجي، ديگر مناطق آزاد كشور و يا ساير نقاط كشور از منطقه خارج مي‌شوند، با تاييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال نمايد.

ماده 9- صدور و خروج كالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است:

صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه به كار رفته در آن از داخل كشور و يا از خارج يا از ديگر مناطق كشور تامين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي‌باشد.

ورود كالاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلي به كار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشد و تنها حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در كالاي ياد شده دريافت خواهد شد.

 ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاي مصرفي، مواد اوليه و ماشين‌آلات و ساير كالاها) كه عيناً از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي‌شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.

 صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج كشور كه عيناً صادر مي‌شوند، موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.

 خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي‌شوند و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي‌شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانن امور گمركي مي‌باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمتها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشا خارجي داشته باشند، مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني براساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشند.

 اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

 خروج موقت كالا از منطقه به منظور تعمير يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط كشور (به استثناي كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.

ماده 10- صدور يا خروج كالا از اماكن منطقه تحت هر يك از عناوين مذكور در بندهاي ماده (9)، در صورت استفاده از خدمات و امكانات منطقه، مشمول پرداخت هزينه‌هاي خدماتي به منطقه خواهد بود.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.