نحوه محاسبه فوق العاده ویژه کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی

 

ماده 54 بند 12 آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می دارد:

فوق العاده ويژه: در موارد خاص موسسه مجاز است با توجه به عواملي از قبيل مهارت، مسئوليت، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت ها در درآمدموسسه، مخاطرات شغل، موقعيت شغل در بازار كار داخلي و بين المللي ، ميزان ارباب رجوع و حساسيت كار، براي حداكثر 25 % از مشاغل موسسه حداكثر تا 50% سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مندرج در اين آيين نامه، فوق العاده ويژه برقرار نمايد. مشاغل مورد نظر و ميزان فوق العاده مذكور، حسب دستورالعمل مصوب هيأت امناء تعيين ميشود.

نحوه محاسبه:

حقوق‌ثابت: ( حق شغل+ فوق العاده مدیریت +حق شاغل)

فوق‌العاده‌های‌مستمر: (فوق العاده ایثارگری+فوق العاده نشان های دولتی+فوق العاده خدمت اداری در مناطق جنگ زده+فوق العاده سختی شرایط محیط کار+فوق العاده شغل+ فوقالعاده اشعه+فوق العاده جذب هیأت امنا)

با توجه به بند مذکور این فوق العاده حداکثر برای 25% از مشاغل پیش بینی گردیده است نه تمام مشاغل بنابراین به تمامی مشاغل تعلق نخواهد گرفت. حداکثر 25% از مشاغل گفته شده یعنی می تواند کمتر هم باشد.

میزان آن حداکثر تا 50% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های های مستمر خواهد بود. حداکثر 50% گفته شده یعنی میتواند کمتر هم باشد.

نحوه اجرا و مشاغل مورد نظر و ميزان فوق العاده مذكور، براساس دستورالعمل مصوب هیأت امناء تعیین می شود. لازم به ذکر است هنوز دستورالعمل این بند مصوب نگردیده است.

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل پرداخت فوق العاده ویژه کادر پزشکی و درمانی