تفسیر نخست

این ماده بیان می‌دارد که در صورتی که با تغییر تشکیلاتی پست کارمند تنزل یابد، لازم است برای شاغلین مربوط آن پست‌هایی به صورت بانام (ستاره‌دار) تخصیص داده ‌شود.

تفسیر دوم

بر اساس این ماده، حذف پست کارمند ملاک است. با این توضیح که: تغییر پست کارمند یعنی تغییر از پست رییس گروه به کارشناس مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تفسیر سوم

ماده‌ی (4) مذکور، در مقام تعیین تکلیف آن دسته از پست‌های بانام می‌باشد که در زمان تغییر تشکیلات دستگاه (مستند به ماده‌ی (29)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری) در دستگاه موجود بوده و دارای شاغل رسمی یا پیمانی است. بنابراین، از این ماده حکمی مبنی بر تکلیف دستگاه در ایجاد پست بانام در نتیجه‌ی تغییر تشکیلات برنمی‌آید.

با توجه به منطوق صریح این مقرره که «پست‌های با نام» را با وصف «مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند» یاد می‌کند که «با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور باید حذف گردند»، حکم به ابقای این پست‌ها تا زمان خروج شاغلین مربوط به این قبیل پست‌ها است. بنابراین، تفاسیر اول و دوم که مفید ایجاد پست سازمانی بانام هستند، خارج خواهند بود.