جدول دروس مدرسه تلویزیونی ۲۶ مهرماه

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۶ مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌ آموزش اعلام شد.

شناسنامه قانون- جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۶ مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش:

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

زبان انگلیسی – مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

زبان انگلیسی – تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش مجازی- سناریوی درس

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها