نمونه سوالات آزمون انتخاب حسابدار رسمی در سال 1394

سوالات تستی قانون مالیات ها (گروه الف)

دانلود کنید

سوالات تستی قانون مالیات ها (گروه ب)

دانلود کنید

پاسخنامه سوالات مربوط به قانون مالیات ها (گروه الف و ب)

دانلود کنید