شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

   


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(10 رای)

شماره: هـ/87/761

تاريخ: 21/11/1387

تاريخ: 13/11/1387

شماره دادنامه: 803

كلاسه پرونده: 87/761

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم ديوان عدالت اداري.

گردشكار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1300 موضوع شكايت خانم سميه حاجي‌احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه در طي دوره دستياري و خسارات تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 371 مورخ 21/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكيه دانشجوي دوره دستياري راديولوژي مي‎باشد و طرف شكايت منكر نوع فعاليت شاكيه از حيث تماس مستمر فيزيكي در ارتباط با منابع مواد اشعه نگرديده است و مشتكي‎عنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشاراليها (دانشجوي دوره دستياري) اعلام داشته در حالي كه مستنداً به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري رأي شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق شاكي در دريافت حق‌الزحمه رزيدنتي محرز است و از طرفي در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 نيز به طور مطلق بيان گرديده كه به افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق‎العاده كار با اشعه پرداخت مي‎گردد. عليهذا خواسته شاكي در قسمت اول مبني بر الزام مشتكي‎عنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستياري موجه بوده و حكم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. در خصوص ساير خواسته‎هاي مطروحه كه خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1308 موضوع شكايت آقاي حميدرضا صالحي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 29/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، فوق‎العاده مورد درخواست صرفاً به شاغلان دستگاههاي دولتي تعلق مي‎گيرد در حالي كه شاكي شاغل نبوده و دانشجوي دوره دستياري مي‎باشد و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد، تقاضاي رد شكايت را دارند. عليهذا نظر به اينكه دانشگاه فعاليت و اشتغال شاكي را به كار با اشعه تاييد كرده و تصاوير ابلاغهاي پيوستي دادخواست نيز حاكي از اشتغال وي مي‎باشد و با عنايت به اطلاق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آيين‎نامه اجرايي آن و اينكه دادنامه شماره 43 و 42 مورخ 4/2/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه ديوان و تعلق و پرداخت حق‌الزحمه رزيدنتي را تاييد نموده است، شكايت شاكي وارد تشخيص لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حكم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق‎العاده مورد درخواست از تاريخ استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبـه اول ديـوان در رسيدگي بـه پرونده كلاسه 86/1852 موضوع شكايت آقاي احمد كاوياني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان بخواسته، مطالبه فوق‎العاده كار با اشعه در طي دوره دستياري راديولوژي و خسارت تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 964 مورخ 24/4/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوق‎العاده كار با اشعه به افرادي كه به طور مستمري به كار با اشعه اشتغال دارند، تجويز گرديده و رأي شماره 112 مورخ 7/3/1385 هيأت عمومي نيز مبني بر همين امر است و با توجه به اينكه شاكي در اين مدت مشغول به تحصيل بوده و طبيعتاً بطور مستمر با اشعه سر و كار نداشته و دليلي نيز در اين خصوص ارائه نكرده بنابراين شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1574 موضوع شكايت آقاي علي نوروزي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته ابطال نامه شماره 6497/1م مورخ 23/4/1381 و مطالبه حق اشعه به شرح دادنامه شماره 1877 مورخ 9/9/1383 چنين رأي صادر نموده است، و... اما راجع به اصل خواسته شاكي به درخواست حق اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 18/2/1368 و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران و از جمله ماده 20 قانون مذكور و عنايت به سياق نگارش آن و عين الفاظ و عبارات آن و روح حاكم به آن، قانون فوق شامل شاغلان رسمي دستگاههاي دولتي و خصوصي مي‎گردد با توجه به دفاع خوانده و اينكه شاكي دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد و حقوق و مزايا دريافت نمي‎نمايد، لذا شكايت شاكي غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1358 موضوع شكايت آقاي دكتر ناصر رجبي دهنوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، ابطال نامه شماره 2/8450/53/12پ مورخ 25/4/1384 مركز بهداشت شماره يك اصفهان و بخشنامه 163926/6/ن مورخ 14/10/1383 وزارت بهداشت و حكم به برقراري مزاياي ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره 565 مورخ 22/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست شاكي مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذكر خارج از صلاحيت رسيدگي شعبه بوده و در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنابراين اين قسمت از خواسته شاكي قرار عدم صلاحيت اين شعبه را به اعتبار صلاحيت هيأت عمومي ديوان صادر و اعلام مي‎دارد. نسبت به قسمت ديگر از خواسته شاكي مبني بر ابطال نامه مركز بهداشت شماره يك اصفهان و برقراري مزاياي ماده 20 حفاظت در برابر اشعه در مورد وي صرفنظر از اينكه شاكي دستيار دوره رزيدنتي قلب بوده كه في‎الواقع يك دوره آموزش موقت محسوب مي‎گردد و مستنبط از مدلول رأي شماره 112 مورخ 7/3/1385 هيأت عمومي ديوان فوق‎العاده موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 به مستخدميني كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، تجويز گرديده و پرداخت مي‎شود و شرايط كاري شاكي در ايام مربوط به دوران دستياري بيماريهاي قلب و عروق با شرايط لازم جهت برخورداري از مزاياي مورد بحث متفاوت بوده و بهره‎مندي از آن مزايا را ممكن نمي‎سازد چون بهرتقدير تا زماني كه اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه شاكي به عنوان بخشنامه ياد كرده و تقاضاي ابطال آن را نموده‎اند به وسيله مرجع صالحي كان‌لم‌يكن گرديده است و درخواست شاكي قابل اجابت نخواهد بود نتيجتاً حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ مستفاد از مدلول حكم مقرر در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 تعلق مزاياي موضوع ماده فوق‎الذكر از جمله فوق‎العاده كار با اشعه به مستخدمين سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به كار با اشعه مي‎باشد. بنابراين تعميم و تسري فوق‎العاده مذكور به دانشجويان دوره دستياري كه واجد شرايط مقرر در ماده مذكور نيستند، جواز قانوني ندارد و دادنامه‎هاي شماره 964 مورخ 24/4/1387 شعبه اول، شماره 565 مورخ 22/7/1386 شعبه دهم و 1877 مورخ 9/9/1382 شعبه سيزدهم مبني بر رد شكايت شاكي در اين زمينه موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

 

برنامه زمانی پرداخت مبالغ بسته معیشتی حمایتی دولت/ شروع از روز دوشنبه 27 آبان 1398

27 آبان 1398

پرداخت مبالغ بسته معیشتی حمایتی دولت از امشب آغاز خواهد شد. به گزارش شناسنامه، مشمولین این طرح، روستاییان و عشایر، مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته امداد، کارگران، معلمان، مددجویان بهزیستی، کارمندان، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و کلیه اقشار کم‌درآمد هستند. اولین پرداخت این کمک معیشت در مقاطع زمانی به شرح جدول زیر خواهد بود: دوشنبه 27 آبان پنجشنبه 30 آبان شنبه 2...

روایت مقام معظم رهبری و دکتر روحانی، رییس جمهور از طرح مدیریت مصرف سوخت/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه‌شب فردا

26 آبان 1398

روایت مقام معظم رهبری و دکتر روحانی، رییس جمهور از طرح مدیریت مصرف سوخت/ آغاز پرداخت کمک‌های معیشتی از دوشنبه‌شب فردا خبر یکشنبه 25 آبان 1398 رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه دستور داد تا پرداخت کمک‌های معیشتی از روز دوشنبه آغاز شود. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث 3...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398

22 آبان 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري هفتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398 ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در هفتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1398 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد: الف‌- نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت...

قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی با توجه به تعاريف جديد تخلف و فساد در نظام اداری تجديدنظر شود

22 آبان 1398

جمشيد انصاري در جلسه هم‌انديشي آموزشي-تخصصي اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي تابعه كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، گفت: امروزه تغيير اساسي در مفهوم نظام اداري و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداري در دنيا صورت گرفته كه اگر به آن توجه لازم را نداشته باشيم،...

اختلافات در تعیین دستگاه‌های سیاستگذار و مجری در بودجه 99

21 آبان 1398

رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه شانزدهمين جلسه ستاد بودجه که روز دوشنبه 20 آبان‌ماه برگزار شد، گفت: در شانزدهمين جلسه ستاد بودجه همچنين مخالفت برخي دستگاه‌ها با تغييرات جديد مطرح شد به طوري كه در تغييرات جديد ،دستگاه‌ها به دو دسته سياستگذار و مجري تقسيم مي شوند. وي افزود: درباره اينكه چه دستگاهي سياستگذار باشد اختلاف نظر بين...

اگر در بودجه 99 ردیف مشخصی برای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در نظر گرفته نشود مجلس ورود می‌کند

10 آبان 1398

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر در بودجه سال ۹۹ ردیف بودجه‌ای مشخصی برای «همترازی حقوق بازنشستگان» در نظر گرفته نشود و این برنامه دولت عملی نگردد، مجلس به این «وعده» بی‌سرانجام دولت ورود خواهد کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد ازعملی نشدن «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» گفت: متاسفانه در طی چند...

پاسخ پرسش‌های متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت 1398 مرکز وکلای قوه قضاییه

06 آبان 1398

پاسخ پرسش‌های متداول درباره نحوه ثبت نام در آزمون وکالت 1398 مرکز وکلای قوه قضاییه اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 1398 جزئیات آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ سهمیه ایثارگری در آزمون وکالت 98 پرسش‌های متداول 1- من دارای پروانه وکالت هستم و قصد دارم جهت تغییر حوزه قضایی در آزمون شرکت کنم آیا باید تصویر پروانه خودم را بارگذاری نمایم ؟...

احتمال ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت مسترد شدن لایحه مربوط توسط مجلس

06 آبان 1398

رئیس کمیسیون مشترک لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری با انتقاد از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد این لایحه گفت: اصلاحات این لایحه موجب ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها می شد که به مذاق دولت خوش نیامد. لطفی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در خصوص روند بررسی این لایحه در مجلس، گفت:...

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی