1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

اصلاح تحریری ماده (45) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (نامه شماره 25101/56461 مورخ 2/3/1398 دبیر هیئت دولت)

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به این‌که در ماده (45) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 8722/ت56461هـ مورخ 31/1/1398 عبارت "کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به صورت عبارت "کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت" تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

محسن حاجی‌میرزایی- دبیر هیئت دولت

مقررات مرتبط:

- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور