1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)
Print Friendly, PDF & Email

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 34876/ت54388هـ مورخ 27/3/1396 هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 31/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 1196377 مورخ 9/3/1396 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (ج) تبصره (18)‌ قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.

پ- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتبار که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.

ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.

ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.

ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌گردد.

ماده 2- سهم هر یک از واگذرنده‌های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آن‌ها، مطابق جداول مورد توافق وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فنآوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فنآوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کم در اختیار گیرنده اعتبار قرار می‌گیرد.

ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات قابل اجرا است.

تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی‌ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.

تبصره 4- وزارت ارتباطات و فنآوری الاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده 6- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدر ماده (7)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.

ماده 7- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلعات و بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی‌مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین‌نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه ماده (5) این آیین‌نامه قرار می‌گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح‌ها (پروژه‌ها)ی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • هیچ نظری یافت نشد.