چاپ

اصلاح ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۸۲۲۸/ت۵۰۸۲۵هـ مورخ ۲۷/ ۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

در ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ پس از عبارت "تأمین وجه" عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اضافه می گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مجموعه والد: قوانین بودجه سنواتی
مجموعه: قانون بودجه سال ۱۳۹۳

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.