1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

خروج شرکت مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از فهرست شرکت های مشمول اصل (44) قانون اساسی در حال واگذاری (تصویبنامه شماره 16158/ت53185هـ مورخ 16/2/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه 13/2/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -مصوب 1387- تصویب کرد:

شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فراهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 (گروه دوم) به پیوست شماره (1) آیین نامه یادشده (گروه سه) منتقل می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.