آیا می دانید: پرسش های خود را نباید به صورت خصوص مطرح کنید؟
تبلیغات
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: پرسش و پاسخ در خصوص خاتمه پیمان

 1. Top | #1

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  عنوان کاربر
  كاربر تأييد شده
  شماره عضویت
  159
  نوشته ها
  52

  پرسش و پاسخ در خصوص خاتمه پیمان

  موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها

  شماره بخشنامه: ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲

  تاریخ: ۳/۳/۱۳۷۸

  مرجع صدور: سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشره در نشریه شماره ۱/۴۳

  لینک: متن کامل بخشنامه

  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (سازمان برنامه و بودجه سابق) سهم مهمی در زمینه مباحث مربوط به حقوق پیمانکاری دارد. در این قسمت ضمن ارائه متن کامل ماده (48) شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها، به پرسش و پاسخ هایی که در خصوص این ماده وجود دارد پرداخته می شود، تا با مباحث تئوری و عملی آن بیشتر آشنا شویم.

  «ماده ۴۸– خاتمه پیمان

  هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید. اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:

  الف) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ۳۹ تحویل موقت می گیرد اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند کارفرما طبق بند ”د” ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص می نماید. تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست، پیمانکار بایدنقشه ها، کاتالوگها، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.

  ب) صورت وضعیت کارهای انجام شده، طبق ماده ۴۰ تهیه می شود.

  ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:

  ۱- مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.

  ۲- پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

  ۳- پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند ۲ انجام می شود.

  د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثرخاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظورمی شود.

  ه) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد. بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که باتوافق دوطرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.

  و) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یادشده خارج کند در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکارمنظور دارد. در غیر این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

  ز) در مورد تضمینهای پیمانکار به ترتیب زیر عمل می شود.

  ۱- تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده درتبصره ۱ ماده ۳۴ آزادمی شودبااین تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثرتا یک ماه پس ازتحویل کاراعم ازقسمت تحویل موقت شده وتحویل قطعی شده بااحتساب مصالح پای کارتهیه می شود.

  ۲- تضمین حسن انجام کارقسمت تحویل موقت شده وقسمت تحویل قطعی شده هریک جداگانه طبق ماده ۳۵ آزاد می شود.»

 2. Top | #2

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  عنوان کاربر
  كاربر تأييد شده
  شماره عضویت
  159
  نوشته ها
  52
  پرسش- در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند 2-17 پیوست 5 فهرست بها پیش بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد ،در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند 4 پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می گردد و یا اینکه کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت میباشد؟

  پاسخ- در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که با استفاده از فهارس بهای واحد پایه سالهای 77 الی 87 منعقد شده اند و برآورد هزینه اجرای آنها از 2500 میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها بصورت یک قلم ریالی و مقطوع پیش بینی شده است، چنانچه قرارداد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، با توجه به بندهای 4-4-1 و 4-4-2 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند 4-4-1 است به نسبت تجهیز کارگاه انجام نشده، غیر قابل پرداخت است و قسمتهایی که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که پرداخت آن منوط به پیشرفت عملیات موضوع پیمان شده، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان انجام می گیرد به عبارت دیگر اگر قراردادی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابل پرداخت به پیمانکار است و در این حالت هزینه برچیدن کارکاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نمی باشد.

 3. Top | #3

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  عنوان کاربر
  كاربر تأييد شده
  شماره عضویت
  159
  نوشته ها
  52
  پرسش- در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند 2-17 پیوست 5 فهرست بها پیش بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد ،در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند 4 پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می گردد و یا اینکه کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت میباشد؟

  پاسخ- در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که با استفاده از فهارس بهای واحد پایه سالهای 77 الی 87 منعقد شده اند و برآورد هزینه اجرای آنها از 2500 میلیون ریال کمتر بوده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها بصورت یک قلم ریالی و مقطوع پیش بینی شده است، چنانچه قرارداد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، با توجه به بندهای 4-4-1 و 4-4-2 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه قسمتهایی از مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه که انجام نشده و مربوط به بند 4-4-1 است به نسبت تجهیز کارگاه انجام نشده، غیر قابل پرداخت است و قسمتهایی که مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه که پرداخت ان منوط به پیشرفت عملیات موضوع پیمان شده، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان انجام می گیرد به عبارت دیگر اگر قراردادی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده باشد غیر قابل پرداخت به پیمانکار است و در این حالت هزینه برچیدن کارگاه نیز قابل پرداخت به پیمانکار نمی باشد.

 4. Top | #4

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  عنوان کاربر
  كاربر تأييد شده
  شماره عضویت
  159
  نوشته ها
  52
  پرسش- در مقطعی از یک پروژه ، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در این راستا کلیه مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسبه ادعاهای پیمانکار رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پایکار موجود در کارگاه، سایر بندها با پیمانکار مورد توافق واقع شده است، ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکار ادعا می کند " کارفرما می بایست در پرداخت هزینه مصالح پ ایکار علاوه بر هزینه مندرج در فاکتور و اعمال ضریب بالاسری قرارداد بر آن، هزینه های متعلقه در خصوص بارگیری، حمل و تخلیه مصالح در محل کارگاه را نیز پرداخت نماید به نحوی که ضریب بالاسری قرارداد بر مجموع هزینه فاکتور و هزین ه های حمل اعمال گردد.

  با توجه به شرح فوق، آیا با اعمال ضریب بالاسری قرارداد (به عنوان مثال ضریب 1.3)بر روی هزینه مندرج در فاکتور خرید مصالح پایکار، سایر هزینه های متعلقه نظیر بارگیری، حمل و تخلیه مصالح نیز پوشش داده می شود یا خیر؟

  پاسخ- در قراردادهای تابع ضوابط طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که براساس فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده اند، چنانچه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، قرارداد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد، بهای مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات برای اجرای موضوع تهیه شده اند براساس نرخ متعارف روز (مورد توافق دوطرف) در تاریخ خرید و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.
  در ضمن چنانچه مصالح مزبور طبق ضوابط فهرست بهای واحد پایه مربوط مشمول پرداخت هزینه حمل باشند، هزینه حمل آن ها طبق ضوابط و براساس ردیف های مربوط با اعمال ضریب های مندرج در پیمان (بالاسری، منطقه ای، پیشنهادی پیمانکار و حسب مورد سایر ضریب های مربوط ) محاسبه و در صورت وضعیت قطعی درج می شود.

 5. Top | #5

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  عنوان کاربر
  كاربر تأييد شده
  شماره عضویت
  159
  نوشته ها
  52
  پرسش- در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت میگردد؟

  پاسخ- در قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان (پیوست بخشنامه شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03،در صورتی که پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده شود،نحوه محاسبه هزینه تجهیز به شرح زیر می باشد:

  براساس بند (5-3)دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه در صورت تامین هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند ( 4) دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج میگردد.

  بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیفهایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود.
  در ضمن در حالت ابلاغ ماده 48 شرایط عمومی پیمان از طرف کا رفرما، با توجه به این که تجهیز کارگاه توسط پیمانکار برچیده نمی شود، بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمی شود.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •